Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/101
Nhan đề: Hướng dẫn 2110/HD-TLĐ
Tác giả: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Từ khoá: Biển, đảo
Phân giới cắm mốc biên giới đất liền
Công tác tăng dày
Tôn tạo hệ thống quốc giới
Năm xuất bản: 2009
Tóm tắt: Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam -Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống quốc giới Việt Nam - Lào năm 2010.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/101
Bộ sưu tập: Văn bản pháp quiKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.