Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/116
Nhan đề: Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được thể hiện trong các bản đồ Việt Nam từ thế kỷ XVII
Tác giả: Ngô, Văn Minh
Từ khoá: Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Bản đồ Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Văn hoá Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích và làm sáng tỏ những bằng chứng chứng minh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được thể hiện trong nhiều bản đồ Việt Nam từ thé kỷ XVII.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/116
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.