Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/131
Nhan đề: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá biển đảo Việt Nam thực trạng và một số vấn đề đặt ra
Tác giả: Vũ, Minh Giang
Từ khoá: Giá trị văn hoá biển đảo
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Di sản Văn hoá
Tóm tắt: Khẳng định vai trò của biển đảo. Đồng thời, phân tích những giá trị văn hoá biển đảo Việt Nam và vấn đề bảo tồn, phát huy nó.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/131
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.