Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/142
Nhan đề: Việt Nam với mục tiêu phát triển kinh tế biển, đảo bền vững trong “thế kỷ của đại dương”
Tác giả: Trương, Minh Tuấn
Từ khoá: Kinh tế biển Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Tuyên giáo
Tóm tắt: Phân tích mục tiêu chiến lược nhằm phát triển kinh tế biển, đảo bền vững trong “thế kỷ của đại dương”. Đồng thời, trình bày nội dung giải pháp cho vấn đề này.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/142
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.