Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/168
Nhan đề: Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Đinh, Xuân Lý
Từ khoá: Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu về quan điểm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại . Đồng thời, đưa ra những giải pháp nhằm tranh thủ sự ủng hộ từ phía quốc tế trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/168
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.