Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/205
Nhan đề: Những ghi chép liên quan đến biển Đông Việt Nam trong phương chí Trung Hoa
Tác giả: Phạm, Hoàng Quân
Từ khoá: Vấn đề biển Đông
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu và Thảo luận
Tóm tắt: Nghiên cứu hệ thống các sách Phương chí bao gồm: Nhất thống chí, Tỉnh chí và Địa phương chí. Các tài liệu này chứa đựng những thông tn bách khoa, ghi chép cụ thể về núi, sông, biển cả, hải đảo, thiên văn khí hậu, đường sá thuỷ bộ, thành trì, các đơn vị hành chính, quá trình thay đổi tên gọi, tách nhập đất đai, các dữ liệu về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân vật.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/205
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.