Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/208
Nhan đề: Suy nghĩ về giải pháp pháp lý cho Việt Nam trước vụ kiện của Philippines
Tác giả: Phạm, Vũ Thắng
Từ khoá: Giải pháp pháp lý cho Việt Nam trong vụ kiện của Philippines
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
Tóm tắt: Phân tích quan điểm, yêu cầu khởi kiện của Philippines. Đồng thời, đưa ra giải pháp pháp lý cho Việt Nam trước vụ kiện này.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/208
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.