Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/218
Nhan đề: Những giá trị của lễ hội khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi trong đời sống xã hội hiện nay
Tác giả: Cao, Nguyễn Ngọc Anh
Từ khoá: Giá trị của lễ hội Khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học KHXH và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lễ hội Khao lề thế lính Hoàng Sa trong những nội dung: Cố kết cộng đồng, Nhu cầu tâm linh... Đồng thời, Đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn phát huy các giá trị van hóa và góp phần phất triển kinh tế đảo Lý Sơn.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/218
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.