Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/221
Nhan đề: " Thể chế hóa" tranh chấp biển Đông: Phân tích lựa chọn chiến lược của ASEAN, Mỹ và Trung Quốc
Tác giả: Trương, Minh Huy Vũ
Vũ, Thành Công
Từ khoá: Tranh chấp biển Đông
Chiến lược của ASEAN, Mỹ và Trung Quốc
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
Tóm tắt: Giới thiệu tình hình chung về an ninh khu vực trong thời kỳ xảy ra tranh chấp. Đồng thời, phân tích khả năng lựa chọn của các bên có liên quan.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/221
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.