Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/229
Nhan đề: Chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Từ khoá: Tài nguyên
Bảo vệ môi trường biển
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tóm tắt: Mục tiêu tổng quát là để hiểu rõ hơn về biển, về tiềm năng, lợi thế và các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển theo hướng bền vững; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển; duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/229
Bộ sưu tập: Sách điện tửKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.