Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/23
Nhan đề: Khai thác di sản văn hóa phi vật thể ở các tình duyên hải miền Trung để phát triển du lịch
Tác giả: Trần, Đức Anh Sơn
Từ khoá: Di sản văn hóa phi vật thể vùng duyên hải miền Trung với phát triển du lịch
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
Tóm tắt: Trình bày vấn đề khai thác di sản văn hóa phi vật thể ở các tỉnh duyên hải miền Trung để phát triển du lịch. Đồng thời, phân tích chiến lược, phân tích mối quan hệ giữa di sản văn hóa phi vật thể với du lịch, các loại hình di sản văn hóa phi vật thể thích hợp và có khả năng phát triển du lịch ở các tỉnh duyên hải miền Trung như lễ hội, diễn xướng dân ca, nghề và làng nghề thủ công truyền thống, ẩm thực.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/23
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.