Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/26
Nhan đề: Triều đình nhà Nguyễn phòng thủ và chống cướp biển trên biển Đông
Từ khoá: Triều đình nhà Nguyễn
Biển Đông
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa Hà Nội
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các tài liệu có ghi lại những bằng chứng về triều đình nhà Nguyễn phòng thủ và chống cướp biển trên biển Đông.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/26
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.