Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/39
Nhan đề: Phản biện lập luận của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến biển Ðông được đề cập trong tác phẩm Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên
Tác giả: Hồ, Bạch Thảo
Từ khoá: Ngã Quốc Nam Hải Chư Đảo Sử Liệu Hối Biên
Hàn Chấn Hoa
Biển Đông
Sử địa cổ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí thời đại mới
Tóm tắt: Bài viết đưa ra các lập luận, bằng chứng phản biện lại ý kiến của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến biển Đông được đề cập trong tác phẩm Ngã Quốc Nam Hải Chư Đảo Sử Liệu Hối Biên. Cùng những minh chứng rõ ràng phản biện lại các lập luận của nhà nghiên cứu người nước ngoài về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến biển Đông để bạn đọc có thể hiểu thấu đáo hơn.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/39
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.