Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/51
Nhan đề: Vua Minh Mạng với tầm nhìn chiến lược về biển đảo được thể hiện bằng hình ảnh trên Cửu Đỉnh
Tác giả: Phan, Thanh Hải
Từ khoá: Vua Minh Mạng
Tầm nhìn chiến lược
Biển đảo
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí Di sản Văn hoá
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu tầm nhìn chiến lược của vua Minh Mạng về biển đảo được thể hiện qua hình ảnh trên Cửu Đỉnh.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/51
Bộ sưu tập: Bài báo tạp chíKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.