Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/82
Nhan đề: Quyết định 1503/QĐ-BTNMT
Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Từ khoá: Công tác tuyên truyền
Biển
Hải đảo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam".
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/82
Bộ sưu tập: Văn bản pháp quiKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.