Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/85
Nhan đề: Quyết định 1939/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng Chính phủ
Từ khoá: Hệ thống thông tin và truyền thông
Biên giới biển
Biển, đảo Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/85
Bộ sưu tập: Văn bản pháp quiKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.