Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/94
Nhan đề: Quyết định 373/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng Chính phủ
Từ khoá: Công tác tuyên truyền
Biển
Hải đảo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Quyết định phê duyệt đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/94
Bộ sưu tập: Văn bản pháp quiKhi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.